Top
فروشگاه اینترنتی آربی کالا

ابزارهای اختصاصی تعمیر خودرو

فنر جمعکنسوپاپ: برای باز و بستن سوپاپ های موتور نیاز است که توسط ابزاری فشار فنر را خنثی کنیم و پس از آزاد کردن، آن را خارج نمائیم به این ابزار فنر جمع کن سوپاپ می گویند. این عمل می تواند توسط دست یا نیروی پنوماتیکی صورت گیرد.

فنرجمع کن سوپاپ

فنر جمع کن سوپاپ

سوپاپگردان: برای آب بندی سوپاپ ها باید آنها را در محل خود با فشار بچرخانیم این عمل توسط سوپاپ گردان صورت می گیرد.

سوپاپ گردان

رینگبازکن: برای باز کردن و بیرون آوردن رینگ های پیستون از این ابزار استفاده می شود در صورت استفاده از رینگ بازکن می توان از شکستن رینگ ها جلوگیری نمود.

رینگ بازکن

رینگجمعکن:برای جا زدن پیستون داخل سیلندر از این ابزار استفاده می شود.

رینگ جمع کن

قفلکنمیللنگ : این ابزار برای جلوگیری از چرخش میل لنگ روی بلوکه، کنار فلایویل نصب می شود.

قفل کن میل لنگ

آچارشمع : برای باز و بستن شمع موتور، بسته به نوع آن از این آچار مخصوص استفاده می شود.

از ابزارهای دیگری نیز، بسته به نوع موتور استفاده می گردد. با توجه به کاتالوگ های تعمیراتی هر شرکت می توان به آنها مراجعه نمود.

Meta Tag Generator