گشتاور به هر شکلی از  نیرو یا مجموعه ای از نیرو ها اطلاق می شود،که سبب اعمال چرخش حول یک محور می گردد.مکانیزم ترکمتر تقه ای مانیتور و ارزیابی گشتاور اعمال شده به پیچ و مهره در زمان باز یا بسته کردن آن ها می باشد که در مدل تقه ای با رسیدن گشتاور به عدد مشخص  شده با یک حرکت کم چند میلیمتری ناحیه  سره و صدای کلیک یا اصطلاحاً تقه اپراتور  را آگاه  می میکنند .